Klachtenregeling en privacyreglement

Klachten- en geschillenregeling O&S Fysio Praktijken

Niet tevreden, laat ons dit weten.
We vinden het fijn wanneer u ons laat weten dat u een klacht heeft of dat u niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen uw vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met uw klacht zitten, maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor u, maar ook voor anderen.

Hoe te handelen bij ontevredenheid?
Met een klacht kunt u terecht bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij een van de praktijkhouders van O & S Fysio Praktijken of mailen naar info@onsfysio.nl. Er wordt dan binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen om uw klacht te bespreken.

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht in te dienen bij een externe klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. De externe klachtenfunctionaris zal u advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

Tot slot
Wilt u meer weten over de werkwijze van het indienen van een klacht of de interne of externe klachtencommissie dan kunt u zich altijd wenden tot uw fysiotherapeut of de praktijkhouder.
U kunt de informatie ook nog eens nalezen in de folder “Een klacht over uw fysiotherapeut?” in het folderrek in de wachtruimte.

 

Privacyreglement

Algemeen

De AVG is sinds 25 mei 2018 de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. U kunt hier meer over lezen op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. 

Privacyreglement           

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet,  een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

   Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.         

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via onze website.    

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

  U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.                                                                                                              

  Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.     

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.                                                                              

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.   

– Na uw behandelperiode  worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd, dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.                                                    

– Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Wij gaan een behandelovereenkomst aan (WGBO), u geeft hiermee toestemming u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken.

Uw rechten als betrokkene:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

O&S Fysio Praktijken houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Verder is, naast de genoemde Wbp, een aantal aanvullende regels door O&S Fysio Praktijken opgesteld. Deze vindt u in de wachtkamer, op beide locaties. Op grond van de wet- en regelgeving mag de fysiotherapeut zonder uw toestemming geen gegevens uit het behandeldossier aan derden verstrekken. De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek of de behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. De fysiotherapeut zal de behandelruimte verlaten tenzij het voor het onderzoek of de behandeling functioneel is.